Welkom

Welkom op de website van de VvE Houtwal, de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven.

Door de aankoop van een appartement in het woonzorgcomplex Rundgraafpark bent u tevens lid geworden van onze Vereniging van Eigenaars. De naam van onze vereniging luidt: VvE Houtwal.
.vvehoutwal1

VvE Houtwal

cropped-cropped-logo-vvehou-1.gifWij spreken gemakshalve over VvE Houtwal als we het hebben over de vereniging van eigenaars van de koopappartementen. De volledige naam van onze VvE luidt: “Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”.
En omdat dit een mondvol is, zijn wij ingeschreven bij de Kamer van koophandel met nummer 17280641 onder de verkorte naam: VvE Houtwal.

Wij maken als ondervereniging deel uit van de hoofdvereniging VvE Rundgraafpark. De volledige naam van deze hoofdvereniging luidt: “Vereniging van Eigenaars woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”. Deze naam geeft al aan dat wij niet alleen met koopappartementen te maken hebben met deze VvE Rundgraafpark.

De hoofdvereniging bestaat uit 7 “onderverenigingen”, waarvan de VvE Houtwal (koopappartementen) er één is. In onderstaand organigram is dit in beeld gebracht. De getallen onder de afzonderlijke onderverenigingen geven de stemverhouding (het breukdeel) binnen de hoofdvereniging aan. Dat betekent dat, als er kosten gemaakt worden, wij als ondervereniging daarin in een bijdrage hebben van 277/1000e deel. (Immers, alle stemmen bij elkaar = 1000). Iets minder als 1/3 deel dus.
.

Je moet bij “kosten” denken aan de kosten van gemeenschappelijk tuinonderhoud, bestrating, algemene verlichting. In ieder geval kosten voor die zaken waarvoor wij als VvE Houtwal zelf geen onderhoudscontract hebben.

Binnen de hoofdvereniging worden een aantal gemeenschappelijke zaken  (in sommige gevallen zelfs verplicht) behandeld. Dit betreft:

  • Het verzekeren van het gebouw: verzekerd wordt de opstal, aansprakelijkheid bestuurder, aansprakelijkheid vereniging, rechtsbijstand en het glas. De kosten hiervan worden verdeeld volgens het eerder genoemde breukdeel.
  • Esthetica: om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing.
  • Onderhoud: je kunt de kosten van het complex onderverdelen naar de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten en algemene beheerskosten.
    Ook deze kosten zijn volgens breukdeel voor rekening van de onderverenigingen.

Voor de eerste 6 onderverenigingen geldt dat er slechts één eigenaar is en dat is ‘THUIS **.
Dit betekent automatisch dat ‘THUIS het alleenrecht heeft om besluiten over onderhoud of uitgaven te doen ten behoeve van deze 6 onderverenigingen. ** (voorheen Aert Swaens)

De vereniging van de koopappartementen vormt hierop een uitzondering.  Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat ‘THUIS een besluit kan nemen met betrekking tot de koopappartementen.

Onze ondervereniging VvE Houtwal heeft 40 leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan binnen deze ondervereniging als het gaat over het nemen van besluiten.

Het Bestuur van onze vereniging is in eigen beheer. Bij het besturen van de vereniging behoren een aantal taken waarvan u kunt verwachten dat het bestuur deze naar behoren uitvoert.  De hoofdtaak van het bestuur is eenvoudig gezegd: “het in stand houden van de vereniging”. Niets meer of minder dan het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het Bestuur heeft hierbij als leidraad de regelgeving die onlosmakelijk verbonden is met de wettelijke status van onze VvE.

Deze regelgeving, die de grondslag is voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakt afspraken, bestaat uit:
a. het Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 9 Appartementsrechten,
b het Modelreglement 1992 zoals bepaald in de aktes van splitsing,
c. de akte Hoofdsplitsing appartementsrechten Woonzorgcomplex Rundgraafpark,
d. de akte Ondersplitsing appartementsrechten (koopwoningen) en
e. het huishoudelijk reglement met daarin alle zaken die u als vergadering geregeld wenste te hebben. Zie daarvoor het hoofdstuk Regelgeving.

De VvE Houtwal heeft een overeenkomst met een beheerder die het beheer van onze vereniging op zich neemt.

Het Bestuur is verplicht eens per jaar verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering door middel van een balans en exploitatieoverzicht. De begroting, met daarin een prognose van de te verwachten inkomsten en uitgaven, moet eveneens worden vastgesteld door deze 40 leden. Binnen de vastgestelde begroting mag het Bestuur uitgaven doen, maar daarbuiten is de toestemming nodig van de eigenaren. Dit geldt ook voor het sluiten van langlopende contracten. Een en ander is geregeld middels de akte van splitsing en huishoudelijk reglement.

Op diverse punten moet de hoofdvereniging VvE Rundgraafpark een besluit nemen. De besturen van de 7 onderverenigingen zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene ledenvergadering van de VvE Rundgraafpark. Alvorens een besluit te nemen in de hoofdvereniging over enig onderwerp, moeten de onderverenigingen eerst hierover een besluit nemen in hun eigen vereniging. Dit besluit wordt dus meegenomen tijdens een ALV van de hoofdvereniging.

Lees verder in het artikel Onderhoud.


Tot zover op hoofdlijnen hoe het verband is tussen ‘THUIS (als eigenaar van de 6 ondervereniging) en onze VvE Houtwal. Heeft u hierna nog vragen, neem dan even contact op.


© VvE Houtwal 31-12-2017

Advertenties